Kerkenwerk

Onze gemeente wordt geleid door de kerkenraad.

De kerkenraad van onze Gemeente wordt als volgt ingevuld:
De predikant, de kerkelijk werker, de ouderling-scriba, tien wijkouderlingen, twee jeugdouderlingen,
drie ouderling-kerkrentmeesters, vijf diakenen en een jeugddiaken.

Samen dienen zij in hun verantwoordelijkheid als ambtsdrager het welzijn van de Gemeente.

Het pastorale werk van de predikant wordt in samenwerking met de ouderlingen uitgeoefend.
Het doorgeven van ziekenhuisopname verloopt via de predikant.

Doopdiensten worden door de predikant geleid en voorafgaand houdt de predikant de doopzitting.

De ouderlingen vormen samen met de predikant het consistorie. Hen is de leiding van de Gemeente toevertrouwd en zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van de Gemeente. Wilt u meer informatie over bijv. huisbezoek of zoekt u uw wijkouderling, kijk dan onder Pastoraat.

De diakenen hebben de zorg voor anderen in al zijn veelzijdigheid als hun verantwoordelijkheid (zie onder Diaconie).

Aan de ouderling-kerkrentmeesters is de zorg voor alle beheer- en financiële zaken van de Gemeente, voorzover niet van diaconale aard, opgedragen (zie onder Kerkrentmeesters).

Maandelijks komt de kerkenraad in vergadering bijeen om tal van zaken te bespreken en beslissingen te nemen die bijdragen aan de opbouw van de Gemeente. In Kerknieuws, het kerkblad, wordt u regelmatig geïnformeerd over zaken in de Gemeente, die voor u van belang zijn om te weten. Met vragen, zinvolle suggesties, opmerkingen enz. kunt u te allen tijde bij de kerkenraad terecht.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de Gemeente. Hierin hebben de predikant, de scriba, twee ouderlingen, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester zitting. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, zorgt voor uitvoering van de besluiten en neemt het voortouw in situaties waarin snel gehandeld moet worden.