Rondom de kerkdienst

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden (ook wel erediensten genoemd), ‘s ochtends om 10:00 u. en ’s avonds om 18.30 u.
Op een tweede feestdag (met Pasen en Pinksteren) en op Hemelvaartsdag begint de dienst een half uur eerder, om 9.30 u. Ook op oudejaarsavond en op nieuwjaarsmorgen is er dienst, resp. om 18:30 u en 10.00 u.

In de diensten wordt gebruik gemaakt van verschillende liedbundels:
Liedboek der Kerken , Psalmen oud berijmd, Opwekking, ELB en andere geestelijke liederen. De liturgie, inclusief alle liederen, wordt tijdens de dienst op een scherm geprojecteerd.

Avonddiensten worden soms aangemerkt als “leerdiensten” of “thema¬diensten”. In deze diensten wordt dan aandacht besteed aan een bepaald onderwerp of aspect van de leer van de kerk.

Negen keer per jaar zijn er ’s avonds jeugddiensten, die speciaal op jongeren zijn afgestemd. Deze diensten zijn op de eerste zondagavond van de maand.

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, ter gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus Christus, totdat Hij komt. Op de zondag ervoor wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de viering. Op de zondag van de viering kunt u’s-morgens of ’s-avond deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
Voor ouderen en/of chronisch zieken is het mogelijk het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Indien er kerkradio aanwezig is tijdens de dienst, of anders na de dienst. In beide gevallen dient hierover contact te worden opgenomen met de predikant of de wijkouderling.

Op de tweede woensdag van maart is het biddag. We staan dan in het bijzonder stil bij onze afhankelijkheid van God in onze dagelijkse behoeften en -werkzaamheden. De eerste woensdag van november is het dankdag.
Een dag om extra stil te staan bij de goede gaven die we dag in dag uit van God ontvangen. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur, ’s middags wordt er een dienst gericht op de kinderen gehouden. Deze begint om 14.00 uur

In sommige diensten met een bijzonder karakter verlenen koren hun medewerking.

Stille Week
In de week voor Pasen, de zgn “stille week”, worden in de kerk korte bijeenkomsten gehouden van lied, Schriftlezing, meditatie en gebed ter bezinning op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus.

Deze samenkomsten, die worden voorbereid en geleid door een wisselende groep gemeenteleden, vinden iedere avond van die week plaats van 19.15 uur tot 19.45 uur, behalve op de Goede Vrijdag, dan komen we samen in een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt (19.30 uur).

Contactpersoon is Marcoline v.d.Wel, tel : 010-2238620

Weekbrief
Iedere zondag is in de hal van de kerk een weekbrief beschikbaar met de belangrijkste aandachtspunten voor de nieuwe week.

Inleveren kopij kan via email – weekbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *