Diaconaal Platform Lansingerland

Ken je het diaconaal platform Lansingerland?

Het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) is, sinds haar oprichting in 2006, het overlegorgaan van de diaconieën van kerken in de gemeente Lansingerland. De leden van het platform vinden elkaar op grond van hun gezamenlijke christelijke Bijbelse opdracht en verantwoordelijkheid in de samenleving. Op dit moment nemen er 13 kerken deel aan dit overleg:

 • RK Parochie, Bergschenhoek
 • Hervormde Gemeente, Bergschenhoek
 • Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Het Baken, Bergschenhoek
 • Wijnstokgemeente, Berkel en Rodenrijs
 • Gereformeerde Kerk De Ark, Berkel en Rodenrijs & Bergschenhoek
 • Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk De Bron, Berkel en Rodenrijs
 • Hervormde Gemeente, Berkel & Rodenrijs
 • RK Parochie, Berkel & Rodenrijs
 • Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, Bleiswijk
 • Evangelische Gem. Driehoek, Bleiswijk
 • Gereformeerde Kerk Open Hof, Bleiswijk
 • Hervormde wijkgemeente Het Anker, Bleiswijk
 • RK Parochie, Bleiswijk

Op uitnodiging nemen geregeld andere organisaties of instellingen deel aan het overleg.

De belangrijkste doelstellingen van de gezamenlijke kerken verenigd in het DPL zijn als volgt verwoord:

 • Opdracht. Vanuit een eenduidige stem van de kerken een krachtige uitstraling zijn van de Bron van waaruit ons diaconale werk plaatsvindt; De vaderliefde van God voor zijn volk en onze naasten, ongeacht hun achtergrond. Gezamenlijk optrekken in het platform is krachtiger dan de som der delen.
 • Praktisch. Het beter kunnen verwezenlijken van de gezamenlijke diaconale opdracht die Jezus Christus ons gegeven heeft: de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, evenals de zorg voor het behoud van de schepping. Deze opdracht houdt het volgende in: het zich inzetten voor wie lijden onder armoede, onrecht, achterstelling en ziekte. Mensen buiten de kerk bereiken.
 • Critical friend. Het beter invullen van de rol van ‘critical friend’ richting de burgerlijke gemeente van Lansingerland over relevante maatschappelijke thema’s en vraagstukken die de samenleving raken vanuit bijbels perspectief en/of de hierboven geformuleerde diaconale opdracht. Dit kan inhouden dat een krachtig geluid vanuit het Platform richting burgerlijke gemeente zal klinken indien het beleid van de burgerlijke gemeente strijdig is met de diaconale opdracht.
 • Kracht bijzetten. Meer bereiken op belangrijke maatschappelijke thema’s die de hele lokale samenleving aangaan door gezamenlijk op te trekken en door samenwerking in meest praktische zin.

Vanuit deze doelstellingen hebben we voor het Platform de volgende kerntaken benoemd:

 • Bevordering van onderlinge kennisgeving van activiteiten.
 • Bevordering van onderlinge betrokkenheid en vrijwillige samenwerking op diaconaal vlak en tussen kerken onderling.
 • Het bestendigen van bestaande initiatieven die voortgekomen zijn uit / of tot stand gekomen zijn door medewerking van het Diaconaal Platform Lansingerland.
 • DPL is een kennisbank en vraagbaak in het sociale domein ten dienste van diaconale werkzaamheden in de eigen kerkelijke gemeente en in de samenleving.
 • Een geloofwaardig gesprekspartner zijn richting burgerlijke gemeente van Lansingerland op het sociaal domein.
 • Het gecoördineerd en accuraat inspelen op hulpvragen uit de samenleving of bij rampen indien hier noodzakelijkheid voor wordt gevoeld door de leden van het platform.
 • Het inzichtelijk houden van het netwerk van organisaties en instellingen die deel uitmaken van het sociaal domein binnen Lansingerland.

De diaconie van de Hervormde Gemeente te Bergschenhoek heeft in de praktische uitwerking van haar beleidsplan aangegeven dat goed geïnformeerd zijn en blijven belangrijk is om haar diaconale taken goed uit te kunnen voeren in de kerkelijke gemeente, maar ook in de plaatselijke gemeente. 

Het zoeken van verbinding is een belangrijk aspect hiervan.  Zoals in de doelstellingen en de kerntaken te lezen is, biedt het DPL daartoe goede kansen. Als diaconie van de Hervormde Gemeente te Bergschenhoek zullen we ons actief opstellen in dit platform om met kleine stapjes te proberen de mooie doelstellingen in de praktijk te brengen.

Heb je vragen of ideeën over dit onderwerp?  Bespreek het met een van de diakenen. Ben je geïnteresseerd in meer achtergronden? Klik dan op de link van het Kerndocument Diaconaal Platform Lansingerland