Profielschets Herv.Gem. Bergschenhoek

Profielschets van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek (PKN)

Algemeen beeld en missie van de gemeente

Bergschenhoek is een woonkern binnen de burgerlijke gemeente Lansingerland, met op dit
moment bijna 19.000 inwoners, gelegen aan de noordrand van Rotterdam. Tot aan ca. 2010
heeft Bergschenhoek een forse schaalvergroting doorgemaakt als gevolg van de VINEXuitbreiding
(1995: ca. 8.000 inw.). Na 2010 is dit gestagneerd, voornamelijk doordat de beoogde
bouwplannen rondom nieuwbouwproject Wilderszijde zijn stilgelegd. Inmiddels is dit
nieuwbouwproject nieuw leven ingeblazen en is het de bedoeling dat hier 2.500 tot 3.000
woningen gebouwd gaan worden. De beroepsbevolking van Bergschenhoek werkt grotendeels
in de omringende steden. Het gemiddelde inkomen in Bergschenhoek is relatief hoog. De
instroom van mensen van buitenaf en de ligging in de stedelijke invloedssfeer zijn typerend
voor Bergschenhoek. Naast de Hervormde gemeente is er in Bergschenhoek een Rooms-
Katholieke parochie, een wijkgemeente van de Gereformeerde kerk van Berkel en Rodenrijs &
Bergschenhoek (PKN) en een Gereformeerde kerk (vrijgemaakt).

De Hervormde gemeente heeft per 1 juni 2021 totaal 1.790 gemeenteleden, waarvan 827
belijdende leden en 963 doopleden. Onze gemeente is pluriform van samenstelling. Mensen uit
verschillende modaliteiten vinden er hun plek. Zo kent de gemeente leden, die zich thuis voelen
bij de Gereformeerde Bond of de Confessionele Vereniging en zijn er ook gemeenteleden die
een duidelijke affiniteit hebben met de Evangelische beweging. Deze begrippen spelen
overigens in de beleving van veel gemeenteleden nauwelijks een rol. Onze gemeente kent zowel
mannelijke als vrouwelijke ambtsdragers binnen de verschillende ambten, uitgezonderd het
ambt van predikant en kerkelijk werker.

De gemeente kent een relatief groot aandeel kinderen, jongeren en jongvolwassenen
(leeftijdsopbouw gemeente: 0-19-jarigen: 20%; 20-59 jarigen: 46%; 60 jaar en ouder: 34%).

De missie van de gemeente is in het beleidsplan 2021-2025 als volgt verwoord:

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek wil een gemeenschap zijn van leerlingen van Jezus
Christus die, zelf levend vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem wil
volgen en dienen in alle aspecten van het leven en zich inspant om ook anderen tot leerling van
Hem te maken.

Vanuit deze missie is gekozen voor drie speerpunten waarin het centrale begrip discipelschap
wordt verhelderd en geconcretiseerd:

• Persoonlijk geloof
Als Jezus in het evangelie Zijn discipelen roept, zegt Hij: “Volg Mij!” (Mat.8:22, 9:9). Van hen
wordt een keuze gevraagd om Hem te volgen. We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke
keuze nodig is om met Hem verbonden te blijven of om een relatie met Hem aan te gaan. Juist
daarom is het belangrijk om toegerust te worden, door de verkondiging en andere aspecten van
het gemeenteleven. Tegelijkertijd willen we als gemeente ook ruimte blijven bieden aan
individuele verschillen. Eenheid in verscheidenheid in persoonlijk geloof – ook die
veelkleurigheid is kenmerkend voor onze gemeente.

• Volgende generatie
Discipelschap betekent leerling van Jezus zijn. In de christelijke traditie is er altijd aandacht
geweest voor het belang van de catechese, als een weg van samen leren vanuit de rijkdom van
Gods beloften in de Doop. We zijn ervan overtuigd dat het onze opdracht is om te investeren in
deze leerweg, die niet ophoudt bij het doen van belijdenis. Tegelijkertijd benadrukken we ook
het belang van onderlinge verbondenheid. In het jeugdwerk worden vriendschapsbanden