Beleidsplan diaconie

Hervormde Gemeente Bergschenhoek

Beleidsplan Diaconie 2022-2026

Visie
De Christelijke gemeente is geroepen om als volgeling van Jezus ook te handelen naar zijn voorbeeld. “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf”.
Als diaconie in deze gemeente voelen we ons geroepen om in het omzien naar de naaste daar ook concreet invulling aan te geven en anderen te ondersteunen in het verlenen van hulp aan mensen die dat nodig hebben in onze directe omgeving of verder weg.
We willen meer en meer een diaconie zijn die niet alleen de eigen gemeente op het oog heeft, maar met een brede blik om ons heen een helpende hand biedt en een luisterend oor wil zijn voor mensen in moeite, eenzaamheid en nood.
We weten ons gedragen door God zelf en vanuit zijn liefde mogen we onze taken ruimhartig uitvoeren.

Samen Diaconaal
Naast de taken die we als diaconie onderling verdeeld hebben zijn we ook een weg ingeslagen om het diaconale denken in onze gemeente meer onder de aandacht te brengen.
Onze wens is het vergroten van de bewustwording in het omzien naar anderen die het minder getroffen hebben zowel binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.
We zijn actief gestart met betrekken van gemeenteleden (jong en oud), bij verschillende acties, het maken van nieuwsbrieven en het communiceren via de weekbrief, kerknieuws en afkondigingen.
We willen graag de hele gemeente stimuleren naar anderen om te zien in de vaste overtuiging dat dit zal leiden tot meer betrokkenheid, verbondenheid en opbouw van Gods gemeente.
Samen aan diaconie doen! Wij allen zijn dragers van de boodschap van Gods liefde.

Ouderen
Als diaconie willen we graag betrokken zijn bij de ouderen van onze gemeente. We houden contact met de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen die zich voor de ouderen inzetten. (Denk aan het ouderencomité en de vrijwilligers van de taxidienst).
Daar waar hulp nodig en gewenst is, zijn we als diaconie graag bereid hier direct op te anticiperen of anderen in te schakelen die verder kunnen helpen.

Jongeren
Als gemeente willen we investeren in de jeugd, omdat ze een duidelijke plek in de gemeente heeft en erbij hoort om samen gemeente te kunnen zijn. Ook binnen de diaconie vinden we het belangrijk dat jongeren een rol kunnen en mogen spelen in het werk wat we doen.

We willen een diaconie zijn die jongeren betrekt bij het werk in en om de gemeente, maar ook juist in het omzien naar elkaar. De jongerenreis naar Roemenië die 1x per 3 jaar wordt georganiseerd is hier een goed voorbeeld van.
Naast het actief inzetten van jongeren willen we omzien naar jongeren, juist in de huidige tijd waarin een beroep wordt gedaan op het doorzettingsvermogen van de jeugd. Eenzaamheid en armoede komen steeds vaker voor, ook onder jongeren. Hierin willen wij als diaconie steun en hulp proberen te bieden.

Omzien naar elkaar
Wij willen als diaconie omzien naar elkaar in de gemeente, maar ook als gemeente omzien naar de wereld.
Zo worden er maandelijks fruitgroeten uitgedeeld aan mensen die, vaak in stilte, extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om dit binnen de gemeente meer kenbaar te maken, zodat er ook namen kunnen worden aangedragen.
Een meer zichtbare uitwerking is de bloemengroet op zondag. Na iedere zondag gaan de bloemen ter bemoediging en medeleven naar een gemeentelid.
Om meer generaties te koppelen is begin 2021 het buddyproject gestart. Hierin kunnen gemeenteleden gekoppeld worden aan een ander gemeentelid om te wandelen, te lezen, te koken, te sporten of een Bijbelstudie te volgen, om op deze manier betrokken te zijn.

Stille hulp
Nederland is een welvaartsland, maar dat wil niet zeggen dat er geen armoede is. Niet alleen elders in Nederland, maar ook dichtbij in onze gemeente. Dit wordt niet altijd gezien omdat dit liever stil wordt gehouden. Wij willen mensen, die in deze situatie zitten of terecht zijn gekomen, zoveel mogelijk steunen en helpen. Dit wordt uiteraard gedaan met respect voor de anonimiteit van de persoon. Het verlenen van hulp kan ook zijn het doorverwijzen van een persoon naar een organisatie die hulp kan bieden.
De voedselbank steunt door het verstrekken van voedselpakketten mensen die in armoede leven. En voor stichting UP is er maandelijks een inzameling van houdbare levensmiddelen, schoonmaakproducten en verzorgingsproducten. Stichting Up helpt mensen die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank maar wel behoefte hebben aan ondersteuning. De diaconie en onze gemeente zijn daarbij nauw betrokken.
Eén keer in de twee jaar wordt de actie Zomertas georganiseerd. Deze actie heeft als doel het vullen van tassen met cadeaus en die te brengen bij kinderen van gezinnen die niet veel te besteden hebben.
Daarnaast steunen we de organisaties SchuldHulpmaatjes Lansingerland en stichting Noodhulp Lansingerland, die mensen met financiële problemen kunnen helpen. Dit doen we in de vorm van collectes/ giften en we brengen deze organisaties onder aandacht.

Over de gemeentegrenzen
Wij kijken ook over de gemeentegrenzen heen en proberen daar de diaconale ontwikkelingen te volgen.
Wij selecteren Christelijke organisaties waaraan we, in de vorm van collectes en giften, ondersteuning kunnen geven. Ook kijken wij of we, samen met onze gemeente, op andere manieren mensen en organisaties in de omgeving op enige wijze kunnen helpen en/of ondersteunen.
Deels doet de diaconie dit door te participeren in het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) en daar actief deel te nemen aan acties. DPL is het overlegorgaan van de diaconieën van kerken in de gemeente Lansingerland. Dertien kerken nemen deel aan dit overleg.

Werelddiaconaat
De diaconie heeft niet alleen oog voor nood dichtbij maar ook voor de nood ver weg. Jaarlijks zijn drie van de vijf Heilig Avondmaal collectes bestemd voor projecten in het buitenland. Daarnaast worden er via de reguliere collectes verschillende organisaties ondersteund die in het buitenland werkzaam zijn.
Ieder jaar doen we mee met de landelijke voedselpakkettenactie van Dorcas voor de allerarmsten in Oost-Europa. Hierbij vragen we gemeenteleden (ook tieners) om te helpen.
We ondersteunen het werk van de werkgroep Roemenië, die elke maand kleding inzamelt en sorteert voor het op transport kan. Dit ter ondersteuning voor kerkelijke gemeenten in Roemenië.
Speerpunt in ons beleid is de samenwerking met Zending Hervormd Bergschenhoek. Zo kunnen we meedenken in het zendingsbewust maken van de gemeente en ondersteunen bij acties.

Financiën
Jaarlijks wordt het collecterooster samengesteld, waarbij verschillende doelen in binnen- en buitenland een plek krijgen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het collecterooster van Kerk in Actie. Ruim twintig collectes zijn bestemd voor het algemene werk van de diaconie.
De diaconie houdt een zeker vermogen aan om in noodsituaties financiële hulp te kunnen bieden. Ieder jaar wordt bekeken welk vermogen wenselijk is.
In de 40 dagentijd worden er extra collectes gehouden. De doelen kunnen gekozen worden uit het 40 dagentijd project van Kerk in Actie, maar er kan ook worden ingespeeld op actuele nood in de wereld of andere aanvragen die de diaconie krijgt.

Duurzaamheid
God heeft aan de mens de opdracht gegeven om een beheerder te zijn van alles wat op de aarde leeft. Helaas heeft de mens dat niet altijd goed gedaan. Wij allen zijn en worden getroffen door de klimaatverandering. Wij mogen onze ogen daarvoor niet sluiten, de diaconie ook niet. Dus gaat de diaconie actief aan de slag met duurzaamheid. Welke duurzaamheidsdoelen kunnen worden gerealiseerd? Waarvoor en hoe kunnen we de gemeente daarbij betrekken? Maar ook het bewust maken van de gemeente zal een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsproces zijn.

Diaconie van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek


Beleidsplan Hervormde Gemeente Bergschenhoek
Het beleidsplan van de gemeente kunt u hier vinden.